Personvernærklæring

Innledning

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme overegne personopplysninger.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enenkeltperson.

Denne erklæring gjelder for nåværende og fremtidige selskap i konsernet SantosAS (heretter BF Konsern). Konsernets selskap pt. er listet under.
Santos AS
Vincci AS
The Apothecary AS
Espehaugen 32 AS
Vågshuset AS
Vågsallmenningen 6 AS
Vågsallmenningen10 AS

behandler personopplysninger som utleier av fast eiendom, leverandør avvarer og tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vårhjemmeside, www.bfriele.no.

Personvern er viktig i BF Konsern sine leveranser, og vi er opptatt av å verneom personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. 

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger somsamles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheterdu har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.  

Hvilke behandlinger av person-opplysninger foretas av BF Konsern?

Kunde- og leverandøropplysninger
BF Konsern behandler personopplysninger om kunder og leverandører, i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Med kontaktinformasjon menes navn på kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f), samt § 9 a, b og f (GDPR Artikkel9 bokstav a og b).  

Behandling av personopplysninger i BF Eiendom
BF Eiendom er en fellesbenevnelse for eiendoms- og driftsselskapene i BFKonsern. BF Eiendom behandler personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer på kontaktpersoner knyttet til leietakere.  Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 a (GDPR Artikkel 6 bokstav b). 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføring
BF Handel AS behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. For opplysning om dette henvises det til:https://apothecary.no/pages/personvern
https://vincci.no/pages/personvern 

Barns personvern
Vår nettside er ikke konstruert for, eller rettet mot barn under 13 år, og vi vil aldri bevisst samle inn eller vedlikeholde informasjon om barn under13 år. 

Databehandlere

BF Eiendom har avtale med databehandlere, herunder ekstern ASP-leverandør, ERP-leverandør, leverandør av kassasystem og leverandør av FDV-system. Det er etablert databehandleravtale med disse aktørene.

Behandlingav personopplysninger knyttet til jobbsøkere

Ved innsending av CV, søknad og andre relevante dokumenter i forbindelse med jobbsøknad, samles det inn personopplysninger. Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer. For søkere som ikke ansettes, slettes disse personopplysningene når aktuell stilling er besatt. I tilfeller der BF Konsern benytter leverandør av rekrutteringstjenester vil behandlingen være bundet av databehandleravtale.

Informasjonssikkerhet

Vi er opptatt av informasjonssikkerhet, og har implementert rutiner for å sikre konfidensialitet og integritet i våre personopplysninger.

Dine rettigheter

BF Konsern sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV (GDPR Kapittel III). Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene: 

Rett til innsyn
Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger BF Konsern foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i BF Konsern sine systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne ivareta egne interesser.  

Rett til retting og sletting
Dersom BF Konsern behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning kreve å få rettet eller slettet personopplysninger. Videre kan du kreve sletting dersom behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke og du trekker dette tilbake. Behandlingen vil være nødvendig dersom den er lovpålagt.BF Konsern skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven §§ 18, 22, 25, 27 og 28 (GDPR Artikkel 15, 16, 17og 20) uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. BF Konsern skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis. 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om forespørsler om innsyn, retting og sletting, og avviksmeldinger skal rettes til post@bfriele.no.

Endringer i personvernerklæringen

Det kan forekomme endringer i vår personvernerklæring. Den til enhver tid gjeldende versjon, vil være tilgjengelig på våre nettsider; www.bfriele.no.